Vårt nervsystem är ytterst komplext, men mycket intressant. När jag studerade till Homeopat var det nervsystems-tentan jag tyckte bäst om, trots att den var den mest svårbegripliga. Jag har aldrig varit en stjärna i skolan, så vet inte varför jag ansåg just det ämnet så spännande. Kanske var det för att nervsystemet är det mest intrikata systemet vi har i våra kroppar vilket till stor del kan påverkas av vilka energier vi omger oss med.

Nervsystemet består av centrala nervsystemet vilket förkortas till CNS och det perifera nervsystemet som förkortas till PNS. Hjärnan och ryggmärgen bildar tillsammans CNS och nerverna som förmedlar impulserna mellan CNS och kroppens övriga delar utgör PNS. Den självständiga, av viljan ej direkt styrda kontrollen av funktioner i kroppens inre organ som cirkulation, hjärta, mag-tarmkanal ombesörjs av det autonoma nervsystemet, vilket förkortas till ANS. Detta är integrerat med både CNS och PNS.

’’NERVERNA FÖRMEDLAR ENDAST DET TILLSTÅND SOM RÅDER OCH DERAS FUNKTION ÄR INTIMT FÖRKNIPPAD MED KROPPEN, SJÄLEN OCH ANDENS LIV.”

Under normala förhållanden upprätthålls inom ANS en slags balans. Det består nämligen av två delar, en sympatisk del samt en parasympatisk del, vilka utövar antagonistisk effekt på organfunktionerna. Exempelvis åstadkommer det sympatiska nervsystemet en ökning i hjärtats slagfrekvens, medan impulser från det parasympatiska systemet verkar dämpande på hjärtfrekvensen. En långvarig rubbning i balansen mellan det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet anses kunna leda till sjukdomstillstånd såsom högt blodtryck, vissa tjocktarmsbesvär och dylikt, även kallat psykosomatiska sjukdomar.

Därav är andliga övningar viktiga, såsom meditation och yoga. Dessa övningar låter det parasympatiska nervsystemet lugna ned vårt sympatiska nervsystem i en så ofta prestationsfylld tillvaro där vi inte tillåter oss att känna efter vad det är som gör oss oroliga eller stressade.

När en människa på grund av yttre omständigheter blir deprimerad, ängslig, har ångest eller på annat sätt är i psykisk obalans, brukar man säga att människan är nervsjuk. Det är givetvis inte fel på nerverna utan människan själv som hamnat ur balans. Nerverna förmedlar endast det tillstånd som råder och deras funktion är intimt förknippad med kroppen, själen och andens liv. Vid långvarig obalans i nervsystemet påverkas även de röda blodkropparna(erytrocyter), vilka lätt klibbar ihop sig och bromsar det naturliga blodflödet. Detta kan i sin tur orsaka enorm trötthet, på grund av att för lite syre kan flöda fritt i blodet. Det är därför återigen fullt befogat att lägga vår uppmärksamhet på vilken energistatus vi har i nerverna.

Liz Emanuelsson
Diplomerad Homeopat
Diplomerat Medium

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar
Vänlig ange ditt namn