Integritetspolicy

Creative Experiences Terry Evans AB

När du använder vår tjänst samlar vi in dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med den här integritetspolicyn. Därför är det viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn innan du använder vår tjänst. Om du inte godkänner integritetspolicyn bör du inte använda våra tjänst.

Vi är måna om att skydda dina personuppgifter och angelägna om att dina personuppgifter alltid behandlas säkert. Vi följer gällande lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet och använder oss av lämpliga och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter.

Behandling av dina personuppgifter

I denna integritetspolicy får du information om hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Creative Experiences Terry Evans AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen och följer alla relevanta lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet, inklusive personuppgiftslagen (1998:204) (PUL), lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) och sådan annan reglering som implementerar EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG, EU:s direktiv om integritet och elektronisk kommunikation 2002/58/EG samt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 och eventuella ändringar av, tillägg till eller regleringar som ersätter sådana lagar, förordningar, föreskrifter och regler.

Om du beställer en vara eller en prenumeration av oss, om du besöker eller registrerar dig på vår webbplats eller i övrigt använder våra tjänst kan du komma att lämna information till oss som anses utgöra personuppgifter enligt personuppgiftslagstiftningen.

De typer av personuppgifter som vi samlar in kan, beroende av sammanhanget, omfatta:

 • Namn och kontaktinformation inklusive adress, mobilnummer och e-postadress;
 • personnummer;
 • leverans- och faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du lämnar i samband med köp eller leverans av en produkt eller tjänst;
 • användarnamn och lösenord till våra tjänst;
 • annan information som är relevant för erbjudanden; och/eller
 • annan användargenererad information som du aktivt väljer att dela med dig av via vår webbplats.

Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor:

 • På Creative Experiences webbplats, t.ex. när du beställer en vara eller prenumeration,
 • när du kontaktar oss via e-post;

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Om du har beställt en digital prenumeration har du ingått ett avtal med Creative Experiences Terry Evans AB. Vi behandlar därför dina personuppgifter i syfte att administrera din beställning samt för att kunna ge dig åtkomst till Ascala News, eller för att skicka ut nyhetsbrev om du har tackat ja till det.

Uppfylla rättslig skyldighet: Vi sparar fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler.

I samband med att du lämnar ditt samtycke kommer du att få bekräfta att du har läst den här integritetspolicyn och att du samtycker till att dina uppgifter behandlas på det sätt som beskrivs här.

Lagring av personuppgifter

Creative Experiences Terry Evans AB vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under följande tidsperioder. Därefter raderas personuppgifterna.

Kund: Om du har en prenumeration hos oss sparas dina personuppgifter till dess att du avslutar din prenumeration eller avregistrerar dig från våra tjänster, men senast tre år efter ditt senaste köp eller din senast avslutade prenumeration. Detta gäller dock inte om vi behöver spara dina personuppgifter längre med anledning av någon av punkterna nedan.

Kommunikation: Om du har kontakt med Creative Experiences Terry Evans AB via exempelvis e-post lagras dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja kontakten.

Fullgörande av avtal: Personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post och betal- och leveransinformation) som lämnas i samband med beställning av prenumerationer sparas så länge som krävs för att vi ska kunna fullgöra avtalet med dig. Detta inkluderar bl.a. för att uppfylla leverans- eller garantiåtaganden.

Rättslig skyldighet: Creative Experiences Terry Evans AB sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler.

Samtycke: I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det.

Överföring av personuppgifter

Information om våra kunder är en viktig del av Creative Experiences Terry Evans ABs verksamhet och vi överför endast informationen i enlighet med vad som beskrivs nedan. Vi iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter. Dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas.

Företagstransaktioner: Om hela eller delar av Creative Experiences Terry Evans ABs verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Rättsliga skyldigheter: Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att bolaget ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till polis och andra relevanta myndigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag.

Sådana överföringar som anges ovan kan endast göras till bolag inom EU eller EES (dvs. alla EU:s medlemsstater samt Island, Norge och Lichtenstein).

Återkallelse av samtycke

I de fall vi behandlar dina personuppgifter på grund av att du har lämnat ditt samtycke till det, t.ex. vad gäller prenumeration på nyhetsbrev, kan du när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta vår administration.

Om du återkallar ditt samtycke för användning eller utlämnande av dina personuppgifter för andra ändamål som anges i denna integritetspolicy, så kan det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst till vår webbplats eller tillhandahålla tjänster och kundservice som erbjuds våra användare och som tillåts enligt denna integritetspolicy.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifterna nedan. Du har även rätt att begära att personuppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande genom att kontakta kundservice. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

I enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning har du även rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas. Du har också rätt att i vissa fall invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.

Du kan ge in klagomål till Datainspektionen om du anser att Creative Experiences Terry Evans ABs behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

Användarnamn och lösenord

Vid registrering av konto för Creative Experiences Terry Evans ABs webbtjänst kommer du att ange ett användarnamn och ett lösenord. Ditt användarnamn och lösenord är personliga och det är av största vikt att du inte lämnar ut ditt dessa uppgifter till obehöriga samt att du vid alla tillfällen säkerställer att obehöriga inte kan använda sig av dina uppgifter i syfte att utge sig för att vara du. Detta eftersom du som användare är personligt ansvarig för allt som skrivs och beställs från den registrering du skapar. Kom därför ihåg att logga ut när du lämnar datorn och var aktsam om du använder autoinloggning.

Creative Experiences Terry Evans AB förbehåller sig rätten att neka samt att ta bort olämpliga och stötande användarnamn.

Användargenererat innehåll och nätetikett

Med ”användargenererat innehåll” avses allt sådant innehåll som webbplatsens besökare skapar eller laddar upp till webbplatsen, d.v.s. allt innehåll som inte är skapat av Creative Experiences Terry Evans AB. Exempelvis är uppladdade bilder och text i form av kommentarer till artiklar användargenererat innehåll.

Vi förbehåller oss rätten att, utan begränsning i tid, använda och publicera användargenererat innehåll, t.ex. i form av inskickat material såsom bilder, textkommentarer och liknande. Detta innebär att du som användare utan ersättning överlåter rättigheterna till ditt användargenererade innehåll till Creative Experiences Terry Evans AB

När du använder funktioner på vår webbplats där användargenererat innehåll kan skapas, såsom t.ex. kommentarer till bloggar, medverkar du som privatperson direkt med innehåll som du själv ansvarar för och som du som användare av webbplatsen kan ställas till svars för. För detta innehåll gäller inte det utgivaransvar som i övrigt gäller på Creative Experiences Terry Evans ABs webbplats. Du har inget meddelarskydd och vi kan inte garantera din anonymitet även om vi i så hög grad som möjligt försöker säkerställa den.

Användargenererat innehåll får under inga omständigheter innehålla:

 • Hets mot folkgrupp eller annat innehåll av rasistisk eller stötande karaktär;
 • Kränkande uppgifter såsom förtal eller förolämpning, hot, personliga påhopp eller stötande uppgifter;
 • Uppmaning till brottslig handling;
 • Olaga våldsskildring, pornografi eller barnpornografi;
 • Uppgifter som utgör upphovsrättsintrång;
 • Spridning av datavirus och massutskick, s.k. spam;
 • Programkod som kan vara skadlig och påverka webbplatsens funktionalitet på något sätt; eller
 • Erbjudanden om sexuella tjänster, enkäter, egna tävlingar, direktreklam, massutskick, privata annonser eller liknande.

Är du som användare av Creativ Experiences Terry Evans ABs webbplats det minsta tveksam kring innebörden av ovan, vänligen avstå från att bidra med innehåll.

Creative Experiences Terry Evans AB har rätt, men inte skyldighet, att omedelbart, helt eller delvis, avlägsna eller inte vidarebefordra användargenererat innehåll som strider helt eller delvis mot dessa villkor. För det fall sådant missbruk ändå skulle uppkomma äger Vi rätt att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att förhindra missbruket. Sådana åtgärder kan bl.a. innefatta att stänga av eller införa begränsningar för dig som användare eller medlem. Vid mer allvarliga överträdelser kan även rättsliga åtgärder komma att aktualiseras. Vi  kommer – om möjligt – i sådana fall meddela att vi har för avsikt att vidta sådana åtgärder.

Om cookies, adblockers och profilering

Cookies

Creative Experiences Terry Evans AB använder s.k. cookies på vår webbplats. En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats till din webbläsare. Cookien kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket på den aktuella webbsidan (även surfplattor och telefoner med internetuppkoppling omfattas). Olika cookies finns alltså på olika datorer för det fall du använder olika datorer för att nå vår webbplats.

En sessionscookie skickas till din dator för att webbsidorna ska fungera korrekt under ditt besök. En sessionscookie lagras inte på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. En permanent cookie lagras däremot i din dator och gör t.ex. så att en webbsida kan känna igen din dators IP-adress och därmed din webbläsare nästa gång du loggar in. Vi använder sessionscookies på vår webbplats. De behövs huvudsakligen för våra tjänsters funktionalitet.

De flesta webbläsare har en standardinställning som accepterar användningen av cookies. Du kan enkelt avstå ifrån att låta Creative Experiences Terry Evans ABs webbsida lagra cookies i din dator genom att göra en inställning i din webbläsare, inklusive att blockera cookies eller radera de cookies som finns lagrade på datorn. Vänligen notera att om du väljer att inte tillåta cookies kan vissa funktionaliteter på våra webbplatser upphöra att fungera säkert och korrekt och vissa tjänster kan inte tillhandahållas. Hur du raderar eller ändrar inställningarna för cookies anges i instruktionerna till din webbläsare eller i den hjälpfunktion som normalt finns att tillgå i webbläsaren.

Profilering

Samtycke till nyhetsbrev och annan marknadsföring: Om du genom en begäran på vår hemsida väljer att påbörja en prenumeration av vårt nyhetsbrev ber vi dig att lämna ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål, vilket omfattar vår hantering av din prenumeration av vårt nyhetsbrev. Uppgifterna är inte av känslig karaktär.

Du kan när som helst välja att återkalla något av dina samtycken som beskrivits ovan. När du återkallar ditt samtycke upphör vi med all behandling av dina personuppgifter som du tidigare har lämnat ditt samtycke till.  Du återkallar ditt samtycke till nyhetsbrevet genom att avregistrera din prenumeration av nyhetsbrevet via en länk, som finns tillgänglig längst ner i varje nyhetsbrev som du tar emot.

Ändringar i integritetspolicyn

Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på Creative Experiences Terry Evans ABs webbplats. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.

Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

Kontakta oss

Om du har frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna integritetspolicy, vänligen kontakta vår administration på nedan kontaktuppgifter.

Creative Experiences Terry Evans AB

info@creativexperiences.com
Tel.nr 0581-519 00

Personlig service helgfria vardagar kl. 8–16.15

Betalningar, uppsägning och ångerrätt gällande ”Ascala News”

Prenumeration beställs direkt från Creative Experiences Terry Evans AB genom att betala en månadsavgift. Prenumerationen är tillsvidare.

När du registrerar dig för en prenumeration samtycker du till att få tillgång till Ascala News omedelbart. Du kan ångra dig oavsett anledning och erhålla full återbetalning av alla avgifter som betalats inom fjorton (14) dagar från den dag då du registrerar dig för den aktuella tjänsten (”Ångerfristen”).

Din betalning till Creative Experiences Terry Evans AB kommer automatiskt att upprepas i slutet av varje månad, om du inte säger upp din prenumeration före utgången av innevarande prenumerationsmånad. Uppsägningen börjar gälla dagen efter den sista dagen i den innevarande prenumerationsmånaden.

Om du vill få full återbetalning av avgiften som betalats innan ångerfristen är över, måste du kontakta vår administration.

Creative Experiences Terry Evans AB kan komma att ändra priset för prenumerationen, och kommer att kommunicera eventuella prisändringar till dig i förväg och, i förekommande fall, hur man accepterar dessa ändringar. Prisändringar träder i kraft i början av nästa prenumerationsmånad. I den utsträckning det är tillåtet enligt lokal lag accepterar du det nya priset genom att fortsätta att använda Ascala-tjänsten efter det att prisändringen träder i kraft. Om du motsätter dig en prisändring har du rätt att avvisa ändringen genom att säga upp din prenumeration på tjänsten innan prisändringen träder i kraft. Vänligen se därför till att läsa alla sådana meddelanden om prisändringar noggrant.

Avtalstid och uppsägning

Avtalet kommer att fortsätta att gälla för dig tills det sägs upp av dig eller Creative Experiences Terry Evans AB. Creative Experiences Terry Evans AB har rätt att säga upp avtalet eller stänga av din tillgång till Ascala-tjänsten när som helst, inberäknat om du faktiskt har eller misstänks obehörigt ha använt Ascala-tjänsten och/eller Innehåll, eller inte efterlevt avtalet. Om du eller Creative Experiences Terry Evans AB säger upp Avtalet, eller om Creative Experiences Terry Evans AB avbryter din tillgång till Ascala-tjänsten, accepterar du att Creative Experiences Terry Evans AB, i den största utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, inte har något ansvar eller några förpliktelser gentemot dig och att Creative Experiences Terry Evans AB inte kommer att återbetala eventuella belopp som du redan har betalat. Om du vill veta hur du kan säga upp din prenumeration, vänligen kontakta oss Du kan säga upp avtalet när som helst.

Tack för att du har läst våra villkor!

Bolag du ingår avtal med:

Creative Experiences Terry Evans AB
Fanthyttan 319
711 96 STORÅ
Sverige